ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.AutoMaster.BG

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ауто Мастър 2022“ ЕООД, гр. Димитровград, ул. "Сливница" 9, вх.Б, ет.3, ап.5, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.automaster.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Ауто Мастър 2022“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Сливница" 9, вх.Б, ет.3, ап.5
3. Адрес за упражняване на дейността гр. Димитровград, ул. "Сливница" 9, вх.Б, ет.3, ап.5
4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. "Проф. Иван Саръилиев" 3, вх.Б, ет.4, ап.77
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206819492
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG206819492

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА AUTOMASTER.BG
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.automaster.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от AUTOMASTER.BG стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на AUTOMASTER.BG и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с AUTOMASTER.BG чрез интерфейса на страницата на AUTOMASTER.BG, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от AUTOMASTER.BG;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с AUTOMASTER.BG, съгласно поддържаните от AUTOMASTER.BG начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от AUTOMASTER.BG;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на AUTOMASTER.BG в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от AUTOMASTER.BG чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на AUTOMASTER.BG и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на AUTOMASTER.BG в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА AUTOMASTER.BG
Чл. 7. (1) За да използва AUTOMASTER.BG за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в AUTOMASTER.BG чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на AUTOMASTER.BG.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в AUTOMASTER.BG. (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на AUTOMASTER.BG.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в AUTOMASTER.BG и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в AUTOMASTER.BG или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на AUTOMASTER.BG чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на AUTOMASTER.BG и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в AUTOMASTER.BG, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на AUTOMASTER.BG.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на AUTOMASTER.BG.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на AUTOMASTER.BG;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на AUTOMASTER.BG или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради нарушен търговски вид;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на AUTOMASTER.BG.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на AUTOMASTER.BG. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

Правила и условия за SMS/MMS

Правила и условия на маркетинговата програма за SMS/MMS мобилни съобщения

(наричано по-нататък „Ние“, „Нас“, „Нашият“) предлага програма за мобилни съобщения („Програмата“), която вие се съгласявате да използвате и участвате в нея, предмет на настоящите Общи условия за мобилни съобщения („Споразумението“ ). Можем да променим или отменим Програмата или някоя от нейните функции без предизвестие. Това Споразумение е ограничено до Програмата и не е предназначено да променя други Правила и условия или Политика за поверителност, които могат да управляват отношенията между вас и Нас в друг контекст. Можем също така да променим това Споразумение по всяко време и продължаването на използването на Програмата от Ваша страна след датата на влизане в сила на всички такива промени ще представлява приемането от Ваша страна на тези промени.

Програмата позволява на Потребителите да получават SMS/MMS мобилни съобщения, като се включат в Програмата, като например чрез онлайн или базирани на приложение форми за абонамент. Вашето съгласие за получаване на автоматизирани маркетингови текстови съобщения не се изисква като условие за закупуване на стоки или услуги. Независимо от метода на включване, който сте използвали, за да се присъедините към Програмата, вие се съгласявате, че това Споразумение се прилага за вашето участие в Програмата. Ако сте се включили, Програмата предоставя актуализации, сигнали, информация, промоции, специални предложения и други маркетингови оферти (напр. продуктови отстъпки) чрез текстови съобщения през вашия безжичен доставчик до предоставения от вас мобилен номер. Мобилните SMS/MMS съобщения могат да се изпращат с помощта на автоматизирана система за телефонно набиране или друга технология. Честотата на съобщенията варира. Вие носите отговорност за всички такси и такси, свързани с текстови съобщения, наложени от вашия безжичен доставчик. Може да се прилагат такси за съобщения и данни.

Ако не желаете да продължите да участвате в Програмата или вече не сте съгласни с това Споразумение, Вие се съгласявате да отговорите със СТОП на всяко мобилно съобщение от Нас, за да се откажете от Програмата. Може да получите допълнително мобилно съобщение, потвърждаващо решението ви да се откажете. Вие разбирате и се съгласявате, че горните опции са единствените разумни методи за отказ. Вие също така разбирате и се съгласявате, че всеки друг метод за отказ, включително, но не само, изпращане на текстови съобщения, различни от тези, посочени по-горе, или устно искане някой от нашите служители да ви премахне от нашия списък, не е разумно средство за отказ .

За всякакви въпроси, моля, изпратете „ПОМОЩ“ на номера, от който сте получили съобщенията. Можете също да се свържете с нас за повече информация. Ако желаете да се откажете, моля, следвайте процедурите по-горе.

Можем да променим всеки телефонен номер, който използваме за работа с Програмата, по всяко време и ще ви уведомим за тези промени. Вие потвърждавате, че всички съобщения, включително всякакви заявки за СПРИ или ПОМОЩ, които изпращате на телефонен номер, който сме променили, може да не бъдат получени и ние няма да носим отговорност за изпълнението на заявки, направени в такива съобщения.

Безжичните оператори, поддържани от програмата, не носят отговорност за забавени или недоставени съобщения. Вие се съгласявате да ни предоставите валиден мобилен номер. Вие се съгласявате да поддържате точна, пълна и актуална информация с нас, свързана с получаването на съобщения, включително, без ограничение, да ни уведомите незабавно, ако промените мобилния си номер.

Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите и предпазите от всякакви претенции на трети страни, отговорност, щети или разходи, произтичащи от използването на Програмата или от предоставянето на телефонен номер, който не е ваш. Ако по което и да е време възнамерявате да спрете да използвате мобилния телефонен номер, който е бил използван за абониране за Програмата, включително анулиране на вашия план за услуга или продажба или прехвърляне на телефонния номер на друга страна, вие се съгласявате, че ще завършите процеса на отказ посочени по-горе, преди да прекратите използването на мобилния телефонен номер. Вие разбирате и се съгласявате, че вашето съгласие да направите това е задължителна част от тези правила и условия. Освен това се съгласявате, че ако промените телефонния си номер, без да ни уведомите за такава промяна, вие се съгласявате, че ще носите отговорност за всички разходи (включително адвокатски хонорари) и задължения, поети от нас или от която и да е страна, която съдейства за доставката на SMS/MMS мобилни съобщения, в резултат на искове, предявени от лице(а), на които по-късно е присвоен този мобилен телефонен номер. Това задължение и споразумение остават в сила след анулирането или прекратяването на вашето съгласие за участие в която и да е от нашите програми.

Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност за неуспешно, забавено или погрешно насочено доставяне на каквато и да е информация, изпратена чрез Програмата, каквито и да било грешки в такава информация и/или всяко действие, което можете или не можете да предприемете, разчитайки на информацията или Услугата.

Нямате право да използвате или да се ангажирате с Платформата, ако сте под тринадесет (13) години. Ако използвате или се ангажирате с Платформата и сте на възраст между тринадесет (13) и осемнадесет (18) години, трябва да имате разрешението на вашия родител или законен настойник за това. Като използвате или се ангажирате с Платформата, вие потвърждавате и се съгласявате, че не сте на възраст под тринадесет (13) години, че сте на възраст между тринадесет (13) и осемнадесет (18) години и имате разрешението на вашия родител или законен настойник да използвате или се ангажирате с Платформата, или сте на пълнолетие във вашата юрисдикция. Като използвате или се ангажирате с Платформата, вие също така потвърждавате и се съгласявате, че имате право от приложимото право на вашата юрисдикция да използвате и/или да се ангажирате с Платформата.